Өгөгдөл олборлох үр дүнтэй арга техникийг бүрэн ашиглахын тулд анхаарах хэдэн зөвлөмжийг энд оруулав.