វិធីដែលទិន្នន័យធំអាចជួយរក្សាបណ្តាញសហគ្រាសឱ្យមានសុវត្ថិភាព