ការវិភាគបច្ចេកទេសបែបប្រពៃណីការក្លែងបន្លំដែលបានកើតឡើងរួចទៅហើយដែលធ្វើឱ្យពិបាកក្នុងការតាមដាន។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងនិយាយអំពីការវិភាគទិន្នន័យកំពុងជឿនលឿនពីរបៀបដែលប្លុកឆេនឆេនស្វែងរកវិធីរបស់វា។ យើងក៏និយាយផងដែរពីរបៀបដែល Blockchain បានអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនធំ ៗ ទទួលបានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងវិភាគរបស់ពួកគេដែលមានតម្លៃជាង។